ENNEN TERAPIAN ALKUA

Toimintaterapiasta tulee lapselle yleensä mieleinen paikka tulla. Toimintaterapiassa harjoitellaan asioita leikin avulla ja lapsen vahvuuksia hyödyntämällä. Lapsen itsetuntoa vahvistaa kokemus uuden oppimisesta ja onnistumisesta. Toimintaterapian tilat ja välineet motivoivat helposti lasta haastamaan taitojansa ja kokeilemaan uusia asioita. Toimintaterapiasta kannattaa lapselle kertoa esimerkiksi, että tämä on paikka, jonne tullaan leikkimään, pelaamaan ja tekemään tehtäviä aikuisen kanssa tai ryhmässä aikuisten ja samanikäisten lasten kanssa.

 

MAKSUSITOUMUKSET

Toimintaterapiaan tullaan yleensä maksusitoumuksella. Asiakkaaksi voi hakeutua myös itse maksavana. Kuntoutustarpeen on arvioinut terveyskeskuksen tai sairaalan toimintaterapeutti ja työryhmä on päättänyt maksusitoumuksen myöntämisestä. Kunnissa ja kaupungeissa, joissa ei ole omaa toimintaterapeuttia, voidaan toimintaterapia-arvio toteuttaa maksusitoumuksella yksityisesti. Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksen maksaa KELA, jolloin kuntoutusuunnitelman tekee hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri toimintaterapia-arvion pohjalta.

Lapsen tai nuoren vanhempi ottaa itse yhteyttä toimintaterapeuttiin ja kysyy vapaata terapiapaikkaa. Joskus tiedustelun vapaasta terapiapaikasta tekee arvion tehnyt toimintaterapeutti kotikaupungista tai esimerkiksi TAYS:sta. 

Maksusitoumuksen järjestyttyä toimintaterapeutti ja asiakas sopivat ensimmäisestä tapaamisesta.

Maksusitoumus määrittelee toimintaterapian toteutusympäristön. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa.

REISSUVIHKO

Useimmilla toimintaterapian asiakkailla on käytössä reissuvihkot kodin, päivähoidon/koulun ja terapeutin välisen yhteydenpidon tukemiseksi. Terapeutti kirjaa vihkoon lyhyesti, mitä terapian aikana on tehty. Tärkeitä ovat myös kodin viestit toimintaterapeutille.

TAVOITTEET

Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhdessä kodin kanssa ja ne pohjautuvat lähettävän tahon tekemään arvioon. Käytössä on erilaisia haastattelu- ja itsearviointimenetelmiä, joiden avulla terapian tavoitteita tarkennetaan. Toimintaterapian tavoitteiden olisi hyvä kohdentua johonkin lapsen arkipäivän taitoon. Tavoitteen tulee olla yksilöllinen, mitattavissa ja saavutettavissa oleva, realistinen ja tavoitteen saavuttaminen aikataulutettu. Aikatauluasioista ja tiedon kulkuun ja käytännön asioihin liittyvistä luvista sovitaan tekemällä kirjallinen terapiasopimus.

TERAPIAPALAUTE

Terapiapalaute on terapeutin kirjoittama seloste toteutuneesta toimintaterapiasta suhteessa tavoitteisiin. Se tarvitaan uuden terapiajakson tarpeen ja sisällön arvioinnin kartoittamiseksi. Terapeutti kirjoittaa palautteen ennen asiakkaan käyntiä omalääkärillä, toimintaterapeutilla tai esimerkiksi TAYS:ssa. Asiakkaan tulee pyytää palaute hyvissä ajoin, eli kertoa heti kun tietää ajan lääkärille/toimintaterapeutille, mielellään 2kk ennen. Vanhemmilla tulee olla myös mahdollisuus kommentoida kirjoitettua palautetta.

 

MAKSUSITOUMUKSEN LÄHESTYESSÄ LOPPUA

Maksusitoumuksen päättymiseen on hyvä varautua hyvissä ajoin. Terapian jatkamiseen tarvitaan aina uusi lääkärin lausunto, lähettävästä tahosta riippuen myös toimintaterapeutin seuranta-arvio ja palaute päiväkodilta tai koulusta. Aikojen saaminen lääkärille ja toimintaterapeutille sekä kuntoutushakemusten käsittely saattaa kestää.

Kelan asiakas:

1. Varaa aika lääkärille kuntoutussuunnitelman tekemistä varten ja pyydä palaute hoitavalta toimintaterapeutilta.

2. Tee kuntoutushakemus, jonka liitteenä tulee olla lääkärinlausunto ja palaute hoitavalta toimintaterapeutilta (terapeutti postittaa suoraan KELAan).

Tampereen kaupungin asiakas:

1. Varaa aika kaupungin tomintaterapeutille ja pyydä palaute hoitavalta toimintaterapeutilta.

2. Toimintaterapia-arvion aikataulun selvittyä, varaa aika omalääkärille. Toimintaterapeutin seuranta-arvio tulee olla tehty ja palaute siitä luettavissa lääkärillä. Koululaisilla pitää olla myös palaute opettajalta, päiväkoti-ikäisillä päiväkodin opettajalta.

3. Kuntoutuspäätös tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kaikki palautteet ja suositukset tulee olla työryhmän käytössä 2 vkoa ennen kokousta (lääkärin suositus, toimintaterapeutin seuranta-arviopalaute, hoitavan toimintaterapeutin palaute, koulun tai päiväkodin palaute).

Lähikuntien asiakkaat:

1. Toimintaterapian palaute jatkosuosituksineen lähetetään maksusitoumuksen lähettäneelle lääkärille ja mahdolliselle sosiaalityöntekijälle. Kunnan kuntoutustyöryhmä päättää jatkoterapian myöntämisestä kuntakohtaisesti.

 

Ilmoita maksusitoumuksen myöntämisestä tai hylkäämisestä välittömästi toimintaterapeutille!